Jumat, 20 Januari 2012

Sabada Hujan Pasosoré

Pasosoré bada hujan. Langit béngras, méga bodas jiga kapas, ting alabring ka kulonkeun.
Enung jeung Adul dariuk na babancik sisi sawah. Angin malibir, ngusap kararas, gigireun rungkun juru kotakan beh kidul. Reumis ngagaréndang, tinggurilap lir permata kasorot panon poé nu séséléké dina daun cau nu rarawis. bancet récét, papatong jeung kukupu aleuntreup na kacang ...panjang na galengan. Manuk piit ucang-uncang na gagang pare nu ngemploh hejo.
Bari tungkul, Ramo Enung ngopepang ngomé tungtung baju. Pameunteu alum, cipanon ngawahangan na juru mata.
'kang...',
Haroshos méh teu kadéngé .
Adul ngalieuk. Neuteup bari haté ratug ningal galagat bébéné nu teu biasa.
“Kumaha Nung?"
Adul daria ngahaminan. Diukna ngised semu nyanghareup. Gap, ramo Enung nu di renggeum. geugeut.
anging leutik ngahiliwir, memetot buuk Enung nuhideung meles.
ramo Enung nu ngalancip eurih malik ngarames ramo Adul. Teu kungsi lila awak Enung ngagibrig lir nu panas tiris, cipanon murubut maseuhan pingpingna, bari nyegruk Enung nyarita,
“'Tos sasasih abdi ngandeg kang...”
@banjar2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog